Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
Hlavná stránka Registrácia
Fakturačné údaje
Meno * Priezvisko *
Ulica * Mesto *
PSČ * Štát *
Email *
Telefón *
Doprava
Spôsob doručenia *
Ďalšie nastavenia
Prihlasovacie heslo * Prihl. heslo znovu *
Email pre potvrdenie objednávok
Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky veľkoobchodu Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY a e-shopu autodiely1001.sk.

Všeobecné obchodné podmienky veľkoobchodu Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 01001 Žilina , IČO 14226545,zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina,  vložka číslo 511-10919  (ďalej len „spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky “) vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými upravuje vzťahy medzi spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  a jej klientmi.
Klientom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila so spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky do záväzkových vzťahov, ktorých predmetom je predaj tovaru (prípadne poskytnutie služby) spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  klientovi, osoba, s ktorou spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  rokuje alebo rokovala o uzatvorení obchodu (záväzkového vzťahu), aj keď sa tento obchod neuskutočnil, ako aj osoba, ktorá prestala byť klientom spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  (najmä prišlo k skončeniu záväzkového vzťahu jeho splnením, prípadne prišlo k odstúpeniu, výpovedi alebo akejkoľvek inej forme skončenia záväzkového vzťahu) (ďalej len „klient“).
Podmienky uvedené v týchto VOP sú súčasťou (písomných alebo ústnych) zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  a klientom a tvoria neoddeliteľnú súčasť ich obsahu. Odchylné dojednania písomnej zmluvy podpísanej medzi spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  a klientom, ako aj ustanovenia právnych predpisov, od ktorých sa zmluvné strany nemôžu dohodou odchýliť, majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu, ako aj vzťahy po skončení obchodného vzťahu súvisiace s jeho  úplným vysporiadaním.
VOP sú dostupné v obchodných priestoroch spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  a na internetovej stránke http://www.gak.sk/ (ďalej len „internetová stránka“).
Spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  klientom zverejnením vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VOP sa považuje najmä konkludentný prejav vôle klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych  úkonov, ktorými pokračuje v obchodnom vzťahu so spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky . Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia záväzkového vzťahu.
Všetky vzťahy medzi spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  a klientom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je klient spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
Zamestnanci spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  nie sú oprávnení dojednávať vedľajšie dohody ústne alebo poskytovať ústne potvrdenia nad rámec týchto VOP alebo písomných zmlúv.

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke, alebo v katalógu spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky , alebo tovar, ktorý  bol zabezpečený pre klienta na základe jeho osobitnej písomnej, faxovej, alebo e-mailovej požiadavky a ktorý sa nemusí nachádzať v zozname ponúkaného tovaru na internetovej stránke alebo v katalógu spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky .
Spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  na základe požiadavky klienta poskytne informačnú ponuku ústnou resp. písomnou formou (elektronicky) s definovaním podmienok poskytnutia služby/dodania tovaru (výber tovaru, množstvo, cena, termín dodania, platobné podmienky), pričom táto ponuka nie je pre spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  záväzná, ale slúži len na informovanie klienta o návrhu riešenia jeho požiadavky (ďalej len „informačná ponuka“). Klient sa na základe informačnej ponuky spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  rozhodne, či vykoná záväznú objednávku v súlade s bodom 3 tohto článku.
Objednávka môže byť spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  zaslaná poštou na adresu spoločnosti zapísanú v obchodnom registri, podaná telefonicky alebo faxom na telefónne číslo uvedené na internetovej stránke, vykonaná osobne vo vzťahu k zamestnancovi spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky , vykonaná  prostredníctvo katalógu dielov na internetovej stránke spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky , prípadne poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  uvedenú na internetovej stránke. Všetky prijaté objednávky, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, faxom, elektronickou správou, prostredníctvom katalógu dielov alebo písomne formou poštovej prepravy)  sú považované za záväzné a zároveň sú považované za návrh zmluvy uzatváranej na diaľku. Kupujúci vykonaním svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.
Klient uvedie v objednávke tieto údaje:
a) svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko,  IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (najmä telefón, fax alebo e-mailovú adresu),
b) identifikáciu (popis) a množstvo objednávaného tovaru,
c) adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude dodaný na adrese sídla spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky ),
e) meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený klient, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec, ktorý sa preukáže hodnoverným dokladom, a to predovšetkým občianskym preukazom).
Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  sa pokúsi kontaktovať klienta a zabezpečiť tak odstránenie nedostatkov objednávky a jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie. Okamihom doručenia všetkých uvedených údajov spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  sa objednávka považuje za úplnú.
Spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  má právo odmietnuť prijatie objednávky, a to v lehote do 20 pracovných dní po jej prijatí, o čom je povinná bezodkladne informovať klienta.

III. KÚPNA CENA TOVARU

Kúpna cena tovaru / služby bude určená
a) podľa aktuálnej cenovej ponuky spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  uvedenej v informačnej ponuke zaslanej spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  klientovi na základe jeho požiadavky. Cenová ponuka je platná maximálne počas lehoty 15 dní od jej odoslania spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  klientovi, ak spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  neuvedie priamo v cenovej ponuke, prípadne počas uvedenej lehoty 15 dní, výslovne inak.
b) podľa aktuálnej cenovej ponuky spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  prístupnej registrovaným užívateľom v katalógu dielov na internetovej stránke spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky .
Spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru / služby oproti cenám podľa bodu 1 tohto článku v prípade preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. V prípade zmeny ceny tovaru / služby je spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  povinná klienta dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.

IV. UZAVRETIE ZMLUVY

Prijatím úplnej objednávky klienta spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  podľa čl. II. týchto VOP dochádza k návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka.
K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  klientovi, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, faxom, elektronickou správou, prostredníctvom katalógu dielov alebo písomne formou poštovej prepravy).

V. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Klient je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar / poskytnutú službu bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.
V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky , uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie doklad z registračnej pokladne vystavený klientovi spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky .
Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  na základe objednávky klienta dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  klientovi vystaví, ak nie je nižšie uvedené inak.
Klient je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že klient prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny / ceny za poskytnutie služby alebo jej časti,  je povinný zaplatiť popri zákonných úrokov z omeškania tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
V prípade klienta, ktorý je v omeškaní s platbou dohodnutej ceny za tovar / službu, je spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  oprávnená od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia klientovi. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na technickom zariadení klienta. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky , prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo klienta.
Spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  si vyhradzuje právo dodať tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, t.j. po pripísaní celej sumy kúpnej ceny na účet spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky .
Ak spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  objednaný tovar nemôže dodať a ak sa s klientom nedohodli na náhradnom plnení resp. o náhradnom termíne dodania, je spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  povinná vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu klientovi do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zanikajú akékoľvek ďalšie nároky klienta voči spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky .

VI. PODMIENKY DODANIA TOVARU

Klient má možnosť osobného odber tovaru na adrese sídla spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  uvedenej na internetovej stránke, a to v osobitne dohodnutý odberný deň a v hodinách od 8:00 do 17:00 počas pracovných dní.
Spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  na základe výslovnej žiadosti klienta uvedenej v objednávke zabezpečí dodanie tovaru na dohodnutú adresu; ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, znáša náklady spojené s dodaním tovaru na adresu určenú klientom v celom rozsahu klient.
Ak nie je medzi spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  a klientom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  dodať objednaný tovar najneskôr do 30 pracovných dní (mimo SO, NE, sviatkov) od uzavretia zmluvy podľa čl. IV bod 2 VOP.
Spolu s dodaným tovarom spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  odovzdá klientovi dodací list, v ktorom bude uvedená identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Klient je povinný po skontrolovaní dodaného tovaru na dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, č. občianskeho preukazu, prípadne názov spoločnosti v písomnej alebo tlačenej podobe, tento podpísať a  potvrdiť tak prevzatie tovaru. Podpisom dodacieho listu klient potvrdzuje, že tovar bol prevzatý neporušený a nepoškodený.
Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na klienta okamihom prevzatia dodaného tovaru klientom (resp. ním poverenou osobou).
Klient nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky .
Ak spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  poskytne klietnovi vzorky tovaru, tieto zostávajú vlastníctvom spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  a klient nie je oprávnený sprístupniť ich tretej osobe.

VII. REKLAMÁCIE (REKLAMAČNÝ PORIADOK) A ZÁRUČNÁ LEHOTA

Klient je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo a prezrieť si kvalitu tovaru. Nesprávne množstvo tovaru, nesprávny druh tovaru a zjavné vady alebo poškodenia tovaru pri dodávke je klient povinný reklamovať písomne prípadne osobne v spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.
Ak je klient spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o klienta, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo od zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní odo dňa dodania tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy však klient nemá, ak jej predmetom je tovar:
a) objednaný osobitne podľa priania/požiadavky klienta alebo pre jeho osobu alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) ktorý nie je súčasťou obvyklého sortimentu spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  alebo, ktorý je v ponuke označený ako nevratný,
c) ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu alebo sa jedná o mimo katalógový tovar,
d) ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
e) ktorý patrí do skupiny elektronické autosúčiastky.
Na dodávaný tovar je klientovi poskytnutá záručná lehota určená podľa dohody strán alebo určená jednostranne spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky ; ak dĺžku záručnej lehoty v konkrétnom prípade určuje všeobecne záväzný právny predpis, bude záručná lehota poskytnutá minimálne v takomto rozsahu.
Pre prípadné vady tovaru je klient povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to písomnou formou na adrese sídla spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky , najneskôr však do uplynutia záručnej doby; klient je povinný pri reklamácii tovaru použiť (vyplniť) reklamačný protokol, ktorý je prístupný v obchodných priestoroch spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  a na internetovej stránke (ďalej aj len „reklamačný protokol“). Spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  je povinná reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa jej prijatia.
Klient je povinný s dodaným tovarom nakladať v súlade s účelom jeho použitia a podľa poskytnutého návodu na jeho použitie, pričom pri realizácii montáže tovaru je povinný postupovať prísne v súlade s návodom a požiadavkami na montáž. V prípade porušenia niektorej z uvedených povinností spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  nezodpovedá za takto vzniknuté vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v záručnej dobe.
Spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  požaduje pri  všetkých  druhoch tovarov, aby montáž tovaru a jeho následný servis vykonával výlučne vyškolený personál odborného servisu a s doporučeným servisným vybavením, pričom sa riadi postupmi stanovenými výrobcom automobilu. V prípade, ak takáto požiadavka nebude zo strany klienta splnená, spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  nezodpovedá za vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v záručnej dobe.
Spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  nenesie žiadnu zodpovednosť za vlastnosti tovaru ani v prípade, ak klient vykoná na tovare akýkoľvek neoprávnený zásah alebo jeho úpravu.
Za vadu tovaru sa nepovažuje jeho bežné opotrebovanie alebo prirodzená strata pôvodných vlastností. Spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním, neodbornou montážou a servisnými zásahmi, zanedbaním údržby, živelnými vplyvmi, úmyselným poškodením tovaru.
K reklamovanému tovaru je klient vždy povinný priložiť vyplnený reklamačný protokol, čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a v prípade, ak ide o tovar podľa bodu 6 tohto článku VOP, tiež potvrdenie o montáži konkrétneho tovaru v autorizovanom autoservise spolu s vyjadrením autoservisu k reklamovanej vade tovaru. V prípade, ak uvedené dokumenty nebudú zo strany klienta pri reklamácii predložené, klient nemá nárok na reklamáciu tovaru a spoločnosť Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  nemá povinnosť reklamáciu prijať.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 28.06.2012.
Informácie a dokumentáciu poskytnuté spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  klient nie je oprávnený rozmnožovať a/alebo akýmkoľvek spôsobom rozširovať alebo inak sprístupniť tretej osobe, bez súhlasu spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky .
Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú cel­kom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účin­nosť alebo platnosť, nie je tým dotknu­tá účinnosť a plat­nosť ostat­ných usta­novení. Namie­sto neúčinných / neplatných us­tanove­ní a na vyplnenie me­dzier sa použi­je úprava, ktorá, po­kiaľ je to právne možné, sa čo najviac pri­bli­žuje zmy­slu a účelu týchto VOP.
Odoslaním objednávky potvrdzuje klient spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky , že akceptuje VOP v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
Klient odoslaním objednávky udeľuje spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa VOP a za účelom ponúkania služieb a produktov spoločnosťou Rudof Glasnák G+K autosúčiastky , zasielaní informácií o jej činnosti, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas klient udeľuje na dobu do jeho odvolania. Klient má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky  alebo na poštovú adresu spoločnosti Rudof Glasnák G+K autosúčiastky .

V Žiline, 28.06.2012

Rudolf Glasnák,
majiteľ spoločnosti
Rudof Glasnák G+K autosúčiastky 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shop autodiely1001.sk )

Prevádzkovateľ internetového portálu:

Rudolf Glasňák G+K AUTOSÚČIASTKY
Bánovská cesta 2
010 04 Žilina

IČO: 14226545
IČ DPH: SK1020530555

 1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že Vaše osobné údaje, ktoré získame slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na stránke www.Autodiely1001.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie zákazník súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.autodiely1001.sk. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@autodiely1001.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente, kedy predávajúci expeduje tovar. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Vytvorením objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky, ktoré sme prijali od zákazníka sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môžeme od objednávateľa požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný e-mailom. V detaile každého výrobku a aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, informujte sa u nás telefonicky alebo e-mailom o možnostiach dodania.
Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:

    našu internetovú stránku www.autodiely1001.sk
    e-mail: objednávky@autodiely1001.sk, info@autodiely1001.sk
    telefonicky: 0901 766 766,  (pracovné dni od 8:00 do 17:00)

 

3) Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku do 24 hodín. Storno objednávky môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Storno objednávky posielajte na e-mail: objednavka@autodiely1001.sk

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.  V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

 4) Doručenie

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v pracovnom čase od 8.00 do 17.00 hod. Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou firmou UPS. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 EUR s DPH. V prípade platby na dobierku je poplatok 1 € s DPH. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní! Zásielka je zvyčajne doručená do 1-3 dní. O vybavení a expedovaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo SMS správou. POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

 5) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 6) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 7) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade zákazník kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Zákazník v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí zákazník poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na zákazníkovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci zákazníkovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

8) Ceny

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v Eurách  vrátane DPH.

 9) Dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade, budeme Vás informovať telefonicky alebo e-mailom zvyčajne do 24 hod. od prijatia objednávky.

 10) Doručenie a dodacie podmienky

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. Dodacia lehota vami objednaného tovaru je cca 1-3 dni. Pri objednávke nad 79 € s DPH za dopravu neplatíte.
Pri objednávke do 79 € s DPH sa doprava účtuje nasledovne:

    pri platbe na účet zaplatíte za doručenie 5 € s DPH
    pri dobierke zaplatíte za doručenie 5 € s DPH + dobierka 1 € s DPH

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. Pri prevzatí zásielky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke, a že sú nepoškodené. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, kupujúci má právo vrátiť tovar predávajúcemu max. do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci. Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený. Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

Postup pri vrátení tovaru:

    Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom. Keď nám vraciate tovar, oznámte nám prosím túto skutočnosť e-mailom. V e-maily uveďte svoje meno a priezvisko, adresu, názov produktu, dôvod vrátenia tovaru a číslo účtu, na ktorý vám vrátime peniaze ak bude tovar nepoškodený. E-mail pošlite na: vratenietovaru@autodiely1001.sk Zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet a to zvyčajne do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky.

 11) Spôsob platby

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy.
platba vopred - pri výbere tejto možnosti dostanete potvrdenie Vašej objednávky, so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po pripísaní platby na bankový účet.
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme kuriérom a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - zaplatíte v hotovosti pri osobnom odbere v našej kamennej predajni na adrese: Rudolf Glasňák G+K AUTOSÚČIASTKY  Bánovská cesta 2, 010 04 Žilina.
V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet.

 12) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. obchodných podmienok.

 13) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení chyby, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom chyby, prípadne označeným miestom chyby.
Postup pri reklamácii
V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu – Rudolf Glasňák G+K AUTOSÚČIASTKY,  Bánovská cesta 2, 010 04 Žilina. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom prevzal. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. O reklamácii nás prosím informujte e-mailom. V texte e-mailu vlastnými slovami popíšte chybu alebo dôvod reklamácie. Tento email pošlite na e-mailovú adresu: reklamacia@autodiely1001.sk .U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne SMS správou. Pri uznaní reklamácie, bude preprava hradená predávajúcim.

Záruka neplatí na:

    nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...),
    elektronické diely,
    nesprávne používanie výrobkov, preto Vám odporúčame pozorne si prečítať návod na použitie,
    poruchy spojené s príslušenstvom,
    chyby zavinené zásahom mechanika,
    chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)
 

V Žiline, 24.05.2017

Rudolf Glasnák,
majiteľ spoločnosti
Rudof Glasnák G+K autosúčiastky